GENVÄGEN WEBBPORTAL FÖR GENTEKNIKMYNDIGHETER

Lagstiftning

På den här sidan hittar du länkar till lagstiftning som gäller GMO.

Observera att rättsligt gäller endast den tryckta utgåvan av lagstiftningen.

I många fall är dokumenten i pdf-format. För att läsa pdf-format krävs Acrobat Reader som kan hämtas här: Adobe Acrobatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EG-direktiv och EG-förordningar

På EU:s officiella webbplats, EUR-lex,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns all EG-lagstiftning samlad.

2009/41/EGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Direktiv om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (ersätter 90/219/EEG)

2001/18/EGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Direktiv om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

(EG) nr 1829/2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Europaparlamentets och rådets förordning om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

(EG) nr 1830/2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Europaparlamentets och rådets förordning om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG.

(EG) nr 1946/2003länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer.

(EG) nr 726/2004länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet.

Svenska lagar och förordningar

Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats finns alla svenska lagar och förordningar samlade.
Även i Lagboken på Notisumlänk till annan webbplats

SFS 1998:808länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Miljöbalkens kapitel 13.

SFS 1998:940länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

SFS 2002:1086länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förordning om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön.

SFS 2000:271länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förordning om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

SFS 2007:273länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förordning om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor.

SFS 2001:13länk till annan webbplats
Miljötillsynsförordningen

SFS 2007:1075länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förordning med instruktion för Gentekniknämnden.

SFS 1992:859länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läkemedelslagen (observera att lagen ej behandlar GMO specifikt).

SFS 2009:400länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Offentlighet- och sekretesslagen.

SFS 2009:641länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Offentlighet- och sekretessförordningen.

Myndighetsföreskrifter

AFS 2011:2länk till annan webbplats
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer.

FIFS 2004:2länk till annan webbplats
Havs och vattenmyndighetens föreskrifter om genetiskt modifierade vattenlevande organismer.

KIFS 2008:2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer.

LVFS 2004:10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läkemedelsverkets föreskrifter om avsiktlig utsättning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer.

SJVFS 2008:34länk till annan webbplats
Statens jordbruksverks föreskrifter om försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade grödor.

SJVFS 2007:29länk till annan webbplats
Statens jordbruksverks föreskrifter om innesluten användning av genetiskt modifierade växter.

SJVFS 2003:5 länk till annan webbplats
Statens jordbruksverks föreskrifter om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter.

SJVFS 2003:4länk till annan webbplats
Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för ansökningar om utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade växter.

SJVFS 1995:33länk till annan webbplats
Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av genetiskt modifierade djur.

SKSFS 2008:4länk till annan webbplats
Skogsstyrelsens föreskrifter om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade skogsträd avsedda för virkesproduktion.

SKSFS 2008:5länk till annan webbplats
Skogsstyrelsens föreskrifter om avgifter för ansökningar om utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade skogsträd avsedda för virkesproduktion.

MSBFS 2009:2länk till annan webbplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

MSBFS 2009:3länk till annan webbplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S).